Skip to content

Agenda årsmøte 2017

Velkommen til seminar: :

Årsmøte 2017: The Association of Critical Heritage Studies- the Norwegian Chapter (ACHS-N)

Tema: Hva er kritisk kulturarvsforskning i Norge?

Torsdag den 20.april 2017 kl.10.00-16.00.

Sted: UiO Kulturhistorisk museum, Stallen i Professorboligen

I samarbeid med Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, ønsker styret i ACHS-Norway velkommen til årsmøtet for den norske grenen av The Association of Critical Heritage Studies (ACHS-Norway).

Kulturarvforskning har berøringspunkter med flere beslektede forskningsfelt, blant annet historiebruk, postkoloniale studier, minnestudier, kulturpolitisk forskning, kulturminneforskning og public archaeology. Hvordan forholder disse forskningsfeltene seg til kulturarv og kritisk kulturarvforskning? Finnes det felles teoretiske og metodiske diskusjoner? Hvilke relasjoner er det mellom forskere, forvaltere og offentlighetens eller samfunnets forskningsbehov? Hvilke perspektiver har forvaltningen på kritisk kulturarvforskning? Hvilke relasjoner er det mellom kritisk og anvendt forskning?

Vi har invitert fire foredragsholdere til å belyse noen av disse spørsmålene, fra hvert sitt faglige ståsted: Herdis Hølleland (NIKU), Tor Einar Fagerland (NTNU), Atle Omland (Riksantikvaren) og Gro Birgit Ween (Kulturhistorisk Museum UiO).

Påmelding til Torgrim Sneve Guttormsen, torgrim.guttormsen@niku.no, innen fredag 7. april 2017.

Her er programmet.

 

---------------------------

Program:

10.00-10.15: Velkomsthilsen og program for dagen

v/ Torgrim Sneve Guttormsen (nasjonal koordinator for ACHS-N), og Anne Lene Melheim Seksjonssjef ved Arkeologisk seksjon som ønsker velkommen på vegne av Kulturhistorisk Museum UiO

10.15-11.30: Styret i ACHS-N presenterer seg selv utfra spørsmålet: Hvorfor ACHS-N?

Korte presentasjoner ved:

Gørill Nilsen (Førsteamanuensis ved UiT)

Terje Brattli (Forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet)

Marit Johansson (Koordinator, Pilegrimssenter Dovrefjell)

Nanna Løkka (Forsker I/seniorforsker ved Telemarkforskning)

Torgrim Sneve Guttormsen (Forsker I/seniorforsker ved NIKU)

Alexandre Dessingué (Prodekan ved HF/UiS, er forhindret til å delta).

Korte 5-10 minutters innlegg, og diskusjon.

11.30-12.00: Herdis Hølleland (Forsker i NIKU)

Hva er kritisk kulturarvsforskning i Norge?

I 2016 så et nytt forskningsnettverk for kritisk kulturarvsforskning dagens lys. Nettverket reflekterer at kulturarvsforskning er i ferd med å bli noe mer enn et lite interessefelt litt i utkanten av etablerte disipliner. Men hva og hvem skjuler seg bak nettverket? Hvor forskes det? Hva forskes det på? Hvem forsker på hva? Gjennom en uformell kartlegging av nettverket er målet å komme litt nærmere et svar på hva kritisk kulturarvsforskning egentlig er i Norge.

30 min, inkludert spørsmål/diskusjon

12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.00: Årsmøte [se egen agenda under]

14.00-14.30: Tor Einar Fagerland (Instituttleder ved historiske studier, NTNU)

22 juli: Sted, historie, minne og læring

Om arbeidet med å etablere 22. juli-senteret i høyblokka og Hegnhuset (kafebygget) på Utøya. Tor Einar Fagerland er i tillegg til å være leder for Institutt for historiske studier også leder for forskningsprosjektet «July 22 and the negotiation of memory». I 2015 ledet Fagerland sammen med arkitekt Atle Aas etableringen av 22. juli-senteret og i 2016 hadde Fagerland sammen med Aas ansvar for utstillingen i Hegnhuset og håndteringen av de bevarte delene av kafebygget på Utøya. I sitt innlegg vil Fagerland rette søkelys på terrorangrepene i Norge fredag den 22. juli 2011 og betydningen av denne minnekunnskapen sett i lys av kulturarvsforskning i Norge.

30 min, inkludert spørsmål/diskusjon

14.30-14.45: Kaffe/te/fruktpause

14.45-15.15: Atle Omland (Seniorrådgiver ved Riksantikvaren)

Fra en kritisk til konstruktiv kulturarvsforskning – tilsatt en nødvendig dose patos?

For enkelhetsskyld kan man kategorisere kulturarvsfeltet i tre ulike grupper av deltakere: 1. Praktikerne, dem som jobber med kulturminner i det daglige, og som gjerne forfekter kulturminnenes viktige og positive rolle for samfunnet og mennesker i dag. 2. Teoretikerne, som analyserer et vidt spekter av akademiske problemstillinger som berører kulturminner, slik som spørsmål om hva kulturminner er og om kulturarvens betydning. Og nå: 3. Kritikerne, som gjerne forsker på konstruksjonen av kulturarv sett i lys av sosiale forhold som kjønn, klasse, etnisitet, kolonisering, globalisering, dominans og makt.

Gruppene er ikke nødvendigvis atskilte fra hverandre, og de overlapper i mange henseender. Mange fagpersoner beveger seg også mellom gruppene.

Jeg ønsker likevel å se nærmere på relasjonen mellom praktikeren på den ene siden og teoretikeren og kritikeren på den annen. Kan teoretikeren og kritikerens perspektiv være formålstjenlig for praktikeren – og motsatt. Trenger de ulike gruppene å bryne seg på hverandre, eller kan det være at de mest interessante perspektivene kommer fram dersom de får rendyrket seg selv? Og istedenfor å betone begrepet kritisk kulturarvsforskning bør vi nå – i en «post-faktisk» tid og med såkalte «alternative fakta» – mest av alt forfekte den faktabaserte og konstruktive kulturarvsforskningen, men tilsatt en nødvendig dose patos for å vekke gjenklang hos publikum?

30 min, inkludert spørsmål/diskusjon

15.15-15.45: Gro Birgit Ween (Førsteamanuensis ved UiO Kulturhistorisk Museum)

’Det empiriske er overalt’. Postkolonielle tilnærminger til kritisk kulturarv

’Det empiriske er overalt’ er sitat fra antropologen Casper Bruun Jensen fra en artikkel om generative møteplasser mellom fagtradisjoner fra et par år tilbake. Ordet ’generativ’ innebærer her en forståelse av at våre fagtradisjoner ikke bare ’er’ men ’gjør’ – et kanskje åpenbart poeng i en mangfoldig faglig praksis som samles gjennom ordet ’kritisk’. Kritisk kulturarv er et fagfelt med ambisjoner om tverrfaglighet som ideelt skal handle om mer enn kritiske perspektiver basert på egne teoretiske tilnærminger, et fagfelt som anerkjenner tilstedeværelsen av flerfoldige kunnskapspraksiser og samskaping som har en effekt på verden. Ved å insistere på at ’det empiriske er overalt’ så åpnes kritisk kulturarv som et mangfoldig postkolonielt forskningsfelt.  Jeg bruker begrepet postkolonielt her i en videre forstand som inkluderer muligheter til å forsøke å forstå hverandres kulturarvspraksiser fra innsiden, på måter som kan gjøre oss oppmerksomme på alt det som kan gjøre kulturarv meningsfylt.

30 min, inkludert spørsmål/diskusjon

15.45-16.00: Diskusjon og avslutning

16.00: Middag på byen for de som har anledning

 

Årsmøte agenda

  1. Valg av referent og to for signering av protokollen
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Orientering om styrets virksomhet i 2016
  4. Valgperiode: For avstemming –

Valg hvert annet år, men der halvparten av styret velges av gangen for å sikre kontinuitet i styret fra år til år.

  1. Valg av medlemmer til valgkomiteen for 2017: 3 personer
  2. Valg av styremedlemmer: For avstemming –

– For perioden (2016)-2017 Marit Johansson, Terje Brattli og Alexandre Dessingué

– For perioden 2017-2018 Torgrim Sneve Guttormsen, Gørill Nilsen og Nanna Løkka

Det betyr at Torgrim Sneve Guttormsen, Gørill Nilsen og Nanna Løkka stiller for valg på dette årsmøtet i 2017 og at Marit Johansson, Terje Brattli og Alexandre Dessingué er på valg ved årsmøtet i 2018.

  1. Styrets forslag til formålsparagraf: For avstemming –

Formålsparagraf – The Association of Critical Heritage Studies-Norway

Den norske grenen av The Association of Critical Heritage Studies skal være en nasjonal forening for fagpersoner og forskere som er engasjert i ulike problemstillinger og temaer knyttet til kritisk kulturarvsforskning. Hovedformålet er å være et forum for faglig utveksling og diskusjoner av kulturarvsrelaterte emner som opptar medlemmene. En nasjonal gren av den internasjonale organisasjonen vil samtidig gi en spesiell mulighet til å styrke nettverket av forskningsmiljøer, forskere og fagpersoner som er engasjert i kritisk kulturarvsforskning i Norge, på tvers av fag og institusjonell tilknytning. Et annet hovedformål er å skape dialog mellom kulturarvsforskere, kulturminneforvaltningen og offentligheten. Den nasjonale grenen skal videre gi informasjon om aktuelle aktiviteter, samt promotere og fasilitere faglige arrangementer som seminarer, symposier og workshops som vil ta opp et bredt spekter av kulturarvsspørsmål. Det vil også avholdes et årlig årsmøte for foreningen som skal ha et faglig innhold.

  1. Meldte saker – frist fredag 7.april
  2. Styrets arbeid i 2017

– Avholde årsmøtet for 2017 og planlegge årsmøtet for 2018. Opprette en lokal arrangementskomité som kan være vertskap for årsmøtet i 2018. Hvilken institusjon ønsker å organisere årsmøtet for 2018?

– Andre planlagte «events» i Norge som er relevant for nettverket? Planlegging av deltakelse på ACHS i Kina 2018.

– Rutiner og innspill for oppdatering av facebook-siden @achsnorway og web-siden https://achs-norway.niku.no/

– Oppdatering av medlemslistene, bl.a. ved bruk av http://www.criticalheritagestudies.org/membership-directory

– Annet?

10.       Eventuelt