Skip to content

Events

 

Årsmøte 2018 for The Association of Critical Heritage Studies-Norway (ACHS-N)

Tordag 5.april, kl.9.30. Sted: NIKU, Oslo

Tema: Kulturminner og kulturarv i samfunnets tjeneste! Treffer forskningen og forvaltningspolitikken samfunnsutfordringene og befolkningens behov?

Vi ønsker velkommen til årsmøtet for den norske grenen av the Association of Critical Heritage Studies (ACHS-Norway) som er en nasjonal forening for fagpersoner og forskere som er engasjert i temaer knyttet til kritisk kulturarvsforskning.

Initiativet til opprettelsen av nettverket i 2017 har sin bakgrunn i ønsket om å skape kritisk debatt og dialog om kulturarvsforskning. På foreningens andre årsmøte i 2018 ønsker vi å skape et forum for en diskusjon om fagekspertisens samfunnsrolle, derav om forholdet mellom forskning og forvaltning. I EU-forskningsprogrammet Horisont 2020 etterspørres mer kunnskap om hva som kan gjøres for å øke tillitten blant befolkningen til de politiske og byråkratiske systemene.

Leverer fagekspertisen om kulturminner og kulturarv kunnskap som er etterspurt i befolkningen og som svarer på dagens og morgendagens samfunnsutfordringer? Og omvendt: Har befolkningen tillitt til forskning og forvaltning? Er det en god og resultatorientert dialog mellom forskning og forvaltning? Eller mer utfyllende: Har «forskerverdenen» og «forvaltningsverdenen» forskjellige eller sammenfallende interesser i sine tilnærminger til kulturminner og kulturarv?

Vi inviterer til seminar torsdag den 5. april 2018 for å belyse hva forskere og forvaltere legger i forholdet mellom kulturminne- og kulturarvsforskning, kulturminneforvaltning og kulturarvspolitikk. Vi håper du vil bidra denne dagen med dine synspunkter og erfaringer. Med seminaret ønsker vi å rette søkelys på hvilke mål med og visjoner for kunnskapsutvikling om kulturminner og kulturarv som kan oppnås i skjæringspunktet mellom forskning, forvaltningspolitikk og samfunnets behov. Vi har invitert et knippe foredragsholdere til å belyse noen av disse spørsmålene, fra hvert sitt faglige ståsted.  Vi legger også opp til en liten workshopsform med samtalegrupper for å gi rom for en åpen og konstruktiv dialog om seminarets tematikk.

Påmelding til Torgrim Sneve Guttormsen på e-post torgrim.guttormsen@niku.no

DAGSPROGRAM

9.30 - 9.45: Velkommen og introduksjon

Velkommen/introduksjon: åpning, formål og bakgrunn ved Torgrim Sneve Guttormsen (NIKU)

Kl. 9.45 - 10.30: Åpningsdebatt: samfunnets behov (styret leder debatten)

Vi diskuterer noen teser om forvaltning, forskning og samfunnets behov. Metode:  https://www.sli.do

Kl. 10.30 - 11.00: Innlegg ved Gørill Nilsen (Universitetet i Tromsø)

Treffer forskningen og forvaltningspolitikken samfunnsutfordringene og befolkningens behov? Når minoriteter utfordres av marginale grupperinger

Kl. 11.00 - 11.30: Innlegg ved Erlend Gjelsvik (Oppland fylkeskommune) 

Kulturarv: kunnskap og utvikling i Oppland

Kl. 11.30 - 12.00: Marit Johansson (Forprosjekt Kongevegen over Dovrefjell/Høgskolen i Sørøst-Norge)

Prosjekt Kongevegen over Dovrefjell – for hvem?

 12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 14.00: Årsmøte [se egen agenda]

14.00 - 15.45: Gruppesamtaler utfra eksempler: forskningens og forvaltningens utfordringer, samfunnets behov (Kaffe/te/frukt inntas under arbeidet). Metode: dialogbasert

15.45 – 16.00: Oppsummering i plenum og diskusjon

16.00 - utover: sosialt samvær, pub, mat

ÅRSMØTE AGENDA

 1. Valg av referent og to for signering av protokollen
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Orientering om styrets virksomhet i 2017
 4. Godkjenning av vedtektene: For avstemming – (vedlegg 1)
 5. Valg av medlemmer til valgkomiteen for 2018: 3 personer
 6. Valg av styremedlemmer: For avstemming –
 • Valgt for perioden 2016-2017 Marit Johansson, Terje Brattli og Alexandre Dessingué
 • Valgt for perioden 2017-2018 Torgrim Sneve Guttormsen, Gørill Nilsen og Nanna Løkka

Det betyr at Marit Johansson, Terje Brattli og Alexandre Dessingué er på valg under årsmøtet i 2018, og at Torgrim Sneve Guttormsen, Gørill Nilsen og Nanna Løkka er på valg ved årsmøtet i 2019.

For avstemming - Valgkomiteens innstilling for tre styremedlemmer for perioden 2018-2019 er Hege Agathe Bakke-Alisøy ved Byantikvaren Bergen, Marit Johansson (HiS), og Terje Brattli (NTNU). Alexandre Dessingué (UiS) ønsker ikke å stille til valg for en ny periode. Eventuelle forslag til andre kandidater må rettes til valgkomiteens leder Frode Iversen (frode.iversen@khm.uio.no) UiO.

 1. Meldte saker – frist fredag 23.mars
 2. Styrets arbeid i 2018

- Avholde årsmøtet for 2018 og planlegge årsmøtet for 2019. Opprette en lokal arrangementskomité som kan være vertskap for årsmøtet i 2019. Hvilken institusjon ønsker å organisere årsmøtet for 2019?

- Andre planlagte «events» i Norge som er relevant for nettverket? Planlegging av deltakelse på ACHS i Kina 2018.

- Facebook- og websiden: Rutiner og innspill for oppdatering av facebook-siden @achsnorway og web-siden http://achs-norway.niku.no/

- Oppdatering av medlemslistene, bl.a. ved bruk av http://www.criticalheritagestudies.org/membership-directory

- Mulighetene til å søke nettverksmidler (Kulturrådet, Fritt Ord, RA)

- Annet?

 1. Eventuelt

Vedlegg 1

VEDTEKTER

For Association of Critical Heritage Studies-Norwegian chapter (ACHS-N) vedtatt på Årsmøte 05.04.2018.

 • 1 FORMÅL OG VIRKE

The Association of Critical Heritage Studies i Norge skal være et nasjonalt nettverk for fagpersoner og forskere som er engasjert i ulike problemstillinger og temaer knyttet til kritisk kulturarvsforskning. Med kritisk mener vi at vi ikke er normative, men ønsker å utforske og problematisere kulturarvsfeltet, særlig med tanke på de maktstrukturene som finnes på feltet.

Nettverket består av forskere som er interessert i å bruke kritisk analyse og kritisk teori for å forstå kulturarvens plass i samfunnet.

Hovedformålet med nettverket er å være et forum for faglig utveksling og diskusjoner av kulturarvsrelaterte emner som opptar medlemmene. En nasjonal gren av den internasjonale organisasjonen vil samtidig gi en spesiell mulighet til å styrke nettverket av forskningsmiljøer, forskere og fagpersoner som er engasjert i kritisk kulturarvsforskning i Norge, på tvers av fag og institusjonell tilknytning. Et annet hovedformål er å skape dialog, diskusjon og samarbeid mellom kulturarvsforskere, kulturminneforvaltningen og offentligheten. Den nasjonale grenen skal videre gi informasjon om aktuelle aktiviteter, samt promotere og fasilitere faglige arrangementer som seminarer, symposier og workshops som vil ta opp et bredt spekter av kulturarvsspørsmål.

 • 2 DELTAKERE

Medlemskap til nettverket gjøres via nettiden til det internasjonale ACHS. http://www.criticalheritagestudies.org/

For å være stemmeberettiget på årsmøte må du være registrert i dette internasjonale nettverket. Nettverket er åpent for alle som på tvers av faglig bakgrunn befatter seg med kulturarvsstudier og –forvaltning. Nettverket opererer ikke med medlemskontingent.

 • 3 ÅRSMØTE

Årsmøte er nettverkets høyeste myndighet.

Alle som ønsker det, kan komme på møte. Forslag til saker kan sendes styret senest to uker før årsmøtet.

Årsmøte avholdes i første kvartal hvert år. Styret fastsetter dato, sender ut innkalling og forbereder sakene.  Faste saker er godkjenning av innkalling og dagorden, valg av referent og to personer som skal signere protokoll, årsrapport fra styre, evt. innkomne saker, valg av styremedlemmer og valgkomité. Årsmøte skal også ha et faglig innhold.

 • 4 STYRET

ACHS-Norway ledes av et styre på 6 personer. Lederen blir konstituert av styret. Hvert av styremedlemmene velges for to år. Styret bør være bredt sammensatt med tanke på kjønn, faglig bakgrunn og geografisk spredning.

Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styrebehandlede saker.

Styret innkaller til årsmøte og fører protokoll, iverksetter årsmøtets vedtak, representerer foreningen utad og sørger for informasjonsflyt om relevante aktiviteter for nettverket.

 • 5 VALGKOMITÉ

Årsmøte velger en valgkomité på tre medlemmer. Når det er mulig, bør en av disse være et tidligere styremedlem. Komitéen skal til neste årsmøte foreslå ny(e) styremedlemmer. Valgkomitéens innstilling sendes ut sammen med de andre saksdokumentene til årsmøte.

_______________________________________________________________________________________

 

The annual meeting 2017 of ACHS-Norway will take place at the Museum of Cultural History, University of Oslo, on Thursday 20th of April.

All are welcome! For full program.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen til seminar: :

Årsmøte 2017: The Association of Critical Heritage Studies- the Norwegian Chapter (ACHS-N)

Tema: Hva er kritisk kulturarvsforskning i Norge?

Torsdag den 20.april 2017 kl.10.00-16.00.

Sted: UiO Kulturhistorisk museum, Stallen i Professorboligen

I samarbeid med Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, ønsker styret i ACHS-Norway velkommen til årsmøtet for den norske grenen av The Association of Critical Heritage Studies (ACHS-Norway).

Kulturarvforskning har berøringspunkter med flere beslektede forskningsfelt, blant annet historiebruk, postkoloniale studier, minnestudier, kulturpolitisk forskning, kulturminneforskning og public archaeology. Hvordan forholder disse forskningsfeltene seg til kulturarv og kritisk kulturarvforskning? Finnes det felles teoretiske og metodiske diskusjoner? Hvilke relasjoner er det mellom forskere, forvaltere og offentlighetens eller samfunnets forskningsbehov? Hvilke perspektiver har forvaltningen på kritisk kulturarvforskning? Hvilke relasjoner er det mellom kritisk og anvendt forskning?

Vi har invitert fire foredragsholdere til å belyse noen av disse spørsmålene, fra hvert sitt faglige ståsted: Herdis Hølleland (NIKU), Tor Einar Fagerland (NTNU), Atle Omland (Riksantikvaren) og Gro Birgit Ween (Kulturhistorisk Museum UiO).

Påmelding til Torgrim Sneve Guttormsen, torgrim.guttormsen@niku.no, innen fredag 7. april 2017.

Her er programmet.

 

---------------------------

Program:

10.00-10.15: Velkomsthilsen og program for dagen

v/ Torgrim Sneve Guttormsen (nasjonal koordinator for ACHS-N), og Anne Lene Melheim Seksjonssjef ved Arkeologisk seksjon som ønsker velkommen på vegne av Kulturhistorisk Museum UiO

10.15-11.30: Styret i ACHS-N presenterer seg selv utfra spørsmålet: Hvorfor ACHS-N?

Korte presentasjoner ved:

Gørill Nilsen (Førsteamanuensis ved UiT)

Terje Brattli (Forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet)

Marit Johansson (Koordinator, Pilegrimssenter Dovrefjell)

Nanna Løkka (Forsker I/seniorforsker ved Telemarkforskning)

Torgrim Sneve Guttormsen (Forsker I/seniorforsker ved NIKU)

Alexandre Dessingué (Prodekan ved HF/UiS, er forhindret til å delta).

Korte 5-10 minutters innlegg, og diskusjon.

11.30-12.00: Herdis Hølleland (Forsker i NIKU)

Hva er kritisk kulturarvsforskning i Norge?

I 2016 så et nytt forskningsnettverk for kritisk kulturarvsforskning dagens lys. Nettverket reflekterer at kulturarvsforskning er i ferd med å bli noe mer enn et lite interessefelt litt i utkanten av etablerte disipliner. Men hva og hvem skjuler seg bak nettverket? Hvor forskes det? Hva forskes det på? Hvem forsker på hva? Gjennom en uformell kartlegging av nettverket er målet å komme litt nærmere et svar på hva kritisk kulturarvsforskning egentlig er i Norge.

30 min, inkludert spørsmål/diskusjon

12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.00: Årsmøte [se egen agenda under]

14.00-14.30: Tor Einar Fagerland (Instituttleder ved historiske studier, NTNU)

22 juli: Sted, historie, minne og læring

Om arbeidet med å etablere 22. juli-senteret i høyblokka og Hegnhuset (kafebygget) på Utøya. Tor Einar Fagerland er i tillegg til å være leder for Institutt for historiske studier også leder for forskningsprosjektet «July 22 and the negotiation of memory». I 2015 ledet Fagerland sammen med arkitekt Atle Aas etableringen av 22. juli-senteret og i 2016 hadde Fagerland sammen med Aas ansvar for utstillingen i Hegnhuset og håndteringen av de bevarte delene av kafebygget på Utøya. I sitt innlegg vil Fagerland rette søkelys på terrorangrepene i Norge fredag den 22. juli 2011 og betydningen av denne minnekunnskapen sett i lys av kulturarvsforskning i Norge.

30 min, inkludert spørsmål/diskusjon

14.30-14.45: Kaffe/te/fruktpause

14.45-15.15: Atle Omland (Seniorrådgiver ved Riksantikvaren)

Fra en kritisk til konstruktiv kulturarvsforskning – tilsatt en nødvendig dose patos?

For enkelhetsskyld kan man kategorisere kulturarvsfeltet i tre ulike grupper av deltakere: 1. Praktikerne, dem som jobber med kulturminner i det daglige, og som gjerne forfekter kulturminnenes viktige og positive rolle for samfunnet og mennesker i dag. 2. Teoretikerne, som analyserer et vidt spekter av akademiske problemstillinger som berører kulturminner, slik som spørsmål om hva kulturminner er og om kulturarvens betydning. Og nå: 3. Kritikerne, som gjerne forsker på konstruksjonen av kulturarv sett i lys av sosiale forhold som kjønn, klasse, etnisitet, kolonisering, globalisering, dominans og makt.

Gruppene er ikke nødvendigvis atskilte fra hverandre, og de overlapper i mange henseender. Mange fagpersoner beveger seg også mellom gruppene.

Jeg ønsker likevel å se nærmere på relasjonen mellom praktikeren på den ene siden og teoretikeren og kritikeren på den annen. Kan teoretikeren og kritikerens perspektiv være formålstjenlig for praktikeren – og motsatt. Trenger de ulike gruppene å bryne seg på hverandre, eller kan det være at de mest interessante perspektivene kommer fram dersom de får rendyrket seg selv? Og istedenfor å betone begrepet kritisk kulturarvsforskning bør vi nå – i en «post-faktisk» tid og med såkalte «alternative fakta» – mest av alt forfekte den faktabaserte og konstruktive kulturarvsforskningen, men tilsatt en nødvendig dose patos for å vekke gjenklang hos publikum?

30 min, inkludert spørsmål/diskusjon

15.15-15.45: Gro Birgit Ween (Førsteamanuensis ved UiO Kulturhistorisk Museum)

’Det empiriske er overalt’. Postkolonielle tilnærminger til kritisk kulturarv

’Det empiriske er overalt’ er sitat fra antropologen Casper Bruun Jensen fra en artikkel om generative møteplasser mellom fagtradisjoner fra et par år tilbake. Ordet ’generativ’ innebærer her en forståelse av at våre fagtradisjoner ikke bare ’er’ men ’gjør’ – et kanskje åpenbart poeng i en mangfoldig faglig praksis som samles gjennom ordet ’kritisk’. Kritisk kulturarv er et fagfelt med ambisjoner om tverrfaglighet som ideelt skal handle om mer enn kritiske perspektiver basert på egne teoretiske tilnærminger, et fagfelt som anerkjenner tilstedeværelsen av flerfoldige kunnskapspraksiser og samskaping som har en effekt på verden. Ved å insistere på at ’det empiriske er overalt’ så åpnes kritisk kulturarv som et mangfoldig postkolonielt forskningsfelt.  Jeg bruker begrepet postkolonielt her i en videre forstand som inkluderer muligheter til å forsøke å forstå hverandres kulturarvspraksiser fra innsiden, på måter som kan gjøre oss oppmerksomme på alt det som kan gjøre kulturarv meningsfylt.

30 min, inkludert spørsmål/diskusjon

15.45-16.00: Diskusjon og avslutning

16.00: Middag på byen for de som har anledning

 

Årsmøte agenda

 1. Valg av referent og to for signering av protokollen
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Orientering om styrets virksomhet i 2016
 4. Valgperiode: For avstemming –

Valg hvert annet år, men der halvparten av styret velges av gangen for å sikre kontinuitet i styret fra år til år.

 1. Valg av medlemmer til valgkomiteen for 2017: 3 personer
 2. Valg av styremedlemmer: For avstemming –

– For perioden (2016)-2017 Marit Johansson, Terje Brattli og Alexandre Dessingué

– For perioden 2017-2018 Torgrim Sneve Guttormsen, Gørill Nilsen og Nanna Løkka

Det betyr at Torgrim Sneve Guttormsen, Gørill Nilsen og Nanna Løkka stiller for valg på dette årsmøtet i 2017 og at Marit Johansson, Terje Brattli og Alexandre Dessingué er på valg ved årsmøtet i 2018.

 1. Styrets forslag til formålsparagraf: For avstemming –

Formålsparagraf – The Association of Critical Heritage Studies-Norway

Den norske grenen av The Association of Critical Heritage Studies skal være en nasjonal forening for fagpersoner og forskere som er engasjert i ulike problemstillinger og temaer knyttet til kritisk kulturarvsforskning. Hovedformålet er å være et forum for faglig utveksling og diskusjoner av kulturarvsrelaterte emner som opptar medlemmene. En nasjonal gren av den internasjonale organisasjonen vil samtidig gi en spesiell mulighet til å styrke nettverket av forskningsmiljøer, forskere og fagpersoner som er engasjert i kritisk kulturarvsforskning i Norge, på tvers av fag og institusjonell tilknytning. Et annet hovedformål er å skape dialog mellom kulturarvsforskere, kulturminneforvaltningen og offentligheten. Den nasjonale grenen skal videre gi informasjon om aktuelle aktiviteter, samt promotere og fasilitere faglige arrangementer som seminarer, symposier og workshops som vil ta opp et bredt spekter av kulturarvsspørsmål. Det vil også avholdes et årlig årsmøte for foreningen som skal ha et faglig innhold.

 1. Meldte saker – frist fredag 7.april
 2. Styrets arbeid i 2017

– Avholde årsmøtet for 2017 og planlegge årsmøtet for 2018. Opprette en lokal arrangementskomité som kan være vertskap for årsmøtet i 2018. Hvilken institusjon ønsker å organisere årsmøtet for 2018?

– Andre planlagte «events» i Norge som er relevant for nettverket? Planlegging av deltakelse på ACHS i Kina 2018.

– Rutiner og innspill for oppdatering av facebook-siden @achsnorway og web-siden http://achs-norway.niku.no/

– Oppdatering av medlemslistene, bl.a. ved bruk av http://www.criticalheritagestudies.org/membership-directory

– Annet?

10.       Eventuelt